Süýümli guýma demir bilen zeýkeş kanaly

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。


 • NOOK.YT100-U20200
 • Önümiň gelip çykyşy:Hytaý
 • Çig mal:esasy polimer beton
 • Çukur örtüginiň gapagy görnüşi:çoýun / galvanizli polat / poslamaýan polat / polimer beton bolup biler
 • CO:100mm-400mm
 • Uzynlyk:1000mm
 • Ölçegi:Bar bolan sanawy saýlamak ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Düwürtükli demir örtük, rezin beton drena channel kanaly bilen birleşdirilip, dürli şäher taslamalarynda, şäher ýollarynda we ýokary göterijilik ukyby bolan ýerlerde ýagyş we lagym suwlarynyň drena inynda giňden ulanylýar.
  Süýümli çoýun demir göteriji seriýaly drena channel kanaly dürli kyn gurşaw sebitleri üçin ideal zeýkeş çözgütlerini üpjün edip biler.Tejribeli zeýkeş kanaly şäheri has owadanlaşdyrýar.

  Süýümli guýma demir bilen zeýkeş kanaly
  Süýümli guýma demir bilen drena Channel kanaly (2)
  Süýümli guýma demir bilen zeýkeş kanaly (1)

  Önümiň aýratynlyklary

  Önümiň ömri uzyn we tehniki hyzmatyň bahasy pes.
  Zeýkeş kanaly, 900KN çenli kuwwatly kuwwatly rezin betondan ýasalýar;
  Rezin drena channel kanaly, gapagy has gowy goldamak we goramak üçin süýümli demir gyrasy gorag bilen üpjün edilendir;
  Gapak plastinkasy süýümli demirden ýasalýar we dürli göterijilik ukybyna görä dürli dizaýn ulanylyp bilner;

  Polimer beton: ýeňil, berk we çydamly.

  Kanal bölümleri polimer betondan gurlupdyr.Baglaýjy serişde hökmünde ulanylýan poliester rezin, mineral kombinasiýalar bilen bilelikde poliester betony aşa gysyşdan goraýan gurluşyk materialy edýär;diňe bir agyr ýüklere çydap bilmän, eýsem gaty çydamly we uzak dowam edýär.polimer beton ýangyjy däl, aýazdan goraýan we howa çalşygyna we suwuk kislotalara we aşgarlara çydamly.

  Goýmalar

  Kanallarymyzyň köpugurlylygy, ýaşaýyş, täjirçilik, senagat önümçiliginden oba hojalygyna, jaýlara, baglara, pyýada we welosiped meýdançalaryna, sürülýän ýollara, awtoulag duralgalaryna, awtoulag ýollaryna, senagat meýdançalaryna we ş.m. Villa jaý kwartirasynyň binasy, şäher ýol, meýdança, botanika bagy, gämi duralgasy, howa menzili, awtoulag duralgasy, ýol, her dürli senagat, raýat taslamasy we ş.m. Infrastruktura we ulag, pyýada geçelgesi, pyýada ýerleri, şäher binagärçiligi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň