Profil drena Channel kanaly

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。


 • NOOK.YT-PG150
 • Önümiň gelip çykyşy:Hytaý
 • Çig mal:esasy polimer beton
 • CO:100mm-300mm
 • Uzynlyk:1000mm
 • Ölçegi:Bar bolan sanawy saýlamak ýa-da özleşdirilen
 • MOQ:bir 20 metrlik gap ýa-da 2-3 zat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  1.YT-100 (ini 100mm, taragyň ini 16mm)
  2.YT-150 (ini 150mm, taragyň ini 18mm)
  3.YT-300 (ini 300mm, taragyň ini 18mm)
  Bellik: her uzynlygy 1 metr
  Siziň talap edýän belli bir kanalyňyz ýa-da gözenegiň zerurlygy bar bolsa, adaty önümlerimiziň birine kömek edip bileris ýa-da önümi ösdürmegiň wariantlaryny ara alyp maslahatlaşyp bileris.Islegleriňize laýyk polimer beton önümlerini dizaýn etmek, öndürmek we öndürijilik ukyby bar.
  Şäheriň ösmegi bilen has köp ýerüsti awtoulag duralgalary ýa-da ýerasty awtoduralgalar daşky gurşawyň we ulanyş funksiýalarynyň bitewi utgaşdyrylmagyny talap edýär.Şeýle-de bolsa, şäher ýerleri barha az bolýar.Binagärler şäher merkezindäki ýaşyl ýerasty ýerlerde ýerasty awtoulag duralgalaryny gurýarlar we şol bir wagtyň özünde Howa goragy, ýaşyl we awtoulag duralgasynyň konfigurasiýa talaplaryny kanagatlandyrýarlar, gatnaw rezin beton drena channel kanaly tendensiýa öwrüldi.

  Tarak şekilli rezin beton drena channel kanaly (3)
  Tarak görnüşli rezin beton zeýkeş kanaly (1)
  Tarak görnüşli rezin beton drena channel kanaly (2)

  Önümiň aýratynlyklary

  Önümiň ömri uzyn we tehniki hyzmatyň bahasy pes.
  Zeýkeş kanaly, 900KN çenli kuwwatly kuwwatly rezin betondan ýasalýar;
  Rezin drena channel kanaly, gapagy has gowy goldamak we goramak üçin süýümli demir gyrasy gorag bilen üpjün edilendir;
  Gapak plastinkasy süýümli demirden ýasalýar we dürli göterijilik ukybyna görä dürli dizaýn ulanylyp bilner;

  Polimer beton: ýeňil, berk we çydamly.

  Kanal bölümleri polimer betondan gurlupdyr.Baglaýjy serişde hökmünde ulanylýan poliester rezin, mineral kombinasiýalar bilen bilelikde poliester betony aşa gysyşdan goraýan gurluşyk materialy edýär;diňe bir agyr ýüklere çydap bilmän, eýsem gaty çydamly we uzak dowam edýär.polimer beton ýangyjy däl, aýazdan goraýan we howa çalşygyna we suwuk kislotalara we aşgarlara çydamly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler