Kompaniýanyň artykmaçlygy

Hyzmatdaş hyzmatdaş

hyzmatdaş

Üstünliklerimiz

Hil beýany

Is90012015 hil dolandyryş ulgamy we ETL kepilnamasy bilen ýerine ýetiriň.
Aýlyk çykarylyşy 10,000 metr zeýkeş örtügi we 10,000 metr zeýkeş örtügi.
Meşhur uly markalar üçin OEM.

Eltip bermegiň wagty

Nusgalar üçin 5 günüň içinde, köp harytlar üçin 15-25 gün.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Hytaý zawody gönüden-göni rezin beton zeýkeşleri bilen üpjün edýär.
ISO9001-2015 dolandyryş ulgamy we ETL / DLC / TUV kepillendirildi.

Seresaplylyk hyzmaty

Dizaýn

Zeýkeş çözgütlerini teklip etmek we meýilleşdirmek birnäçe warianty üpjün edýär.Whichöne haýsy çözgüt ykdysady we tehniki taýdan iň amatly çözgüt bolup biler?
Dogry jogaby tapmaga kömek ederis.

In Engineeringenerçilik maslahaty

Zeýkeş çözgüdini meýilleşdirmek we durmuşa geçirmek arasynda bizar ediji hadysalaryň bolmazlygyny üpjün etmek üçin tehniki üpjün ederis
hakyky gurluşygyňyzda goldaw.

Logistika

Professional hyzmat topary, satuwdan 7 * 12 sagat soň, dizaýndan başlap eltişe çenli, hünärmenler üçin jogapkär işgärler bar
hünärli zatlar.

Seresaplyk

YETE önümleri uzak ömri bilen dizaýn edilýär we öndürilýär.Satuwdan soňky tekliplerimiz arkaly, YETE-iň henizem ýokary hilli standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýäris
köp ýyl soň.
Web sahypasynda has giňişleýin öwreniň.

Kompaniýa şahadatnamalary

Kärhananyň hormaty1
Kärhananyň hormaty2
Kärhananyň hormaty3
gylyç şahadatnamasy
Şäher demir ýoly üçin zeýkeş kanaly
Efficiencyokary öndürijilikli rezin beton zeýkeş kanaly
Uzak ömürli zeýkeş kanal birleşdirijisi
Resokary drena effect täsiri bolan beton ýol hasaplaýyş drena channel kanaly
Täze gurluşly tarak görnüşli zeýkeş çukury
Ykjam çyzykly zeýkeş kanaly
Ogrulyga garşy funksiýaly panjara
Örän uýgunlaşdyrylan kommutasiýa zeýkeş kanaly
Highokary takyk rezin beton zeýkeş kanalynyň galyndysy
Zeýkeş kanalynyň gapagy üçin patent
Gurluşy güýçlendirilen guýma demir panjara
Suw ýygnamagy gowy goldaýan rezin beton zeýkeş kanaly
Güýçli zeýkeş kanaly üçin gapagy ýapyň
Uzak ömürli şäher demir ýoly üçin zeýkeş kanalynyň arasyndaky baglanyşyk gurluşy
Hytaýyň senagatynda iň gowy on marka
“Yete” energiýa tygşytlaýan ot ekmek üçin çukur örtügi oýlap tapyş patenti
hil şahadatnamasy
CE şahadatnamasy