Çukuryň gapagy

 • Poslamaýan polatdan ýasalan çukur önümleriniň sanawy

  Poslamaýan polatdan ýasalan çukur önümleriniň sanawy

  Poslamaýan polatdan ýasalan örtük, esasy material hökmünde ýokary güýçli poslamaýan polatdan ýasalýar, aşaky burç burçy polat bilen berkidilýär, kesilýär, bukulýar we argon-ftor kebşirleýiş prosesiniň doly toplumy bilen kebşirlenýär. Önümiň daşky görnüşi owadan we nepis;göterijilik ukyby ýokary we halkara ülňülerine laýyklykda öndürilýär;önümiň içki hili uzak wagtlap durnukly we ygtybarly;hyzmat möhleti uzyn, gaýtalanýan synaglardan soň, 30 ýyldan gowrak bolmagyna garaşylýar;Hil dizaýn we standart talaplara laýyk gelýär

 • Poslamaýan polat zawodynyň ot örtügi

  Poslamaýan polat zawodynyň ot örtügi

  Poslamaýan polatdan ýasalan ot oturtmak üçin örtükler, bazardaky örtükler üçin bazardaky taslamalaryň köpüsine laýyk gelýän tegelek we inedördül çukur örtüklerini öz içine alýar.

  isleg.Bir bölek önümçilik prosesi diňe bir çukur örtüginiň hilini kepillendirmek bilen çäklenmän, deşik örtüginiň has ýokary göterijilik ukybyna hem mümkinçilik berýär.Daşarky güýç täsir eden ýa-da aşa ýüklenen hem bolsa, zeper ýetmez ýa-da täsir etmez.Greenaşyl guşaklar we awtoulag serişdeleriniň ýa-da motorly däl ulaglaryň girmegi düýbünden gadagan edilen we A15 ýük göteriji derejesine ýetip bilýän beýleki ýerler üçin amatlydyr.