Poslamaýan polat zawodynyň ot örtügi

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Poslamaýan polatdan ýasalan ot oturtmak üçin örtükler, bazardaky örtükler üçin bazardaky taslamalaryň köpüsine laýyk gelýän tegelek we inedördül çukur örtüklerini öz içine alýar.

isleg.Bir bölek önümçilik prosesi diňe bir çukur örtüginiň hilini kepillendirmek bilen çäklenmän, deşik örtüginiň has ýokary göterijilik ukybyna hem mümkinçilik berýär.Daşarky güýç täsir eden ýa-da aşa ýüklenen hem bolsa, zeper ýetmez ýa-da täsir etmez.Greenaşyl guşaklar we awtoulag serişdeleriniň ýa-da motorly däl ulaglaryň girmegi düýbünden gadagan edilen we A15 ýük göteriji derejesine ýetip bilýän beýleki ýerler üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gaty ýokarky ýa-da arassalanan zeýkeşler gazonlary we baglary weýran etmek meselesini onlarça ýyl bäri görüp gelýär, ýöne soňky ýyllarda YETE çözgüt tapdy.

Ajaýyp görnüşe we aşa berklige goşmaça, “etete” ot basseýniniň örtügi bir möhürleme prosesinde 304 poslamaýan polatdan ýasalýar, uzak ömri, ýokary gysyjy güýji we aňsat gurnamasy bilen häsiýetlendirilýär.Şäher häkimliginiň gurluşygy we şäheri ýaşyllaşdyrmak üçin amatly.

YETE yzygiderli arassalanan gapaklardan tapawutlylykda, ýagyş suwlarynyň tebigy akmagyna mümkinçilik berýän deslapky burawlanan zeýkeş deşiklerini öz içine alýar.Patentlenen tehnologiýamyz bilen bilelikde bu suw süzülýär we legeniň içinde ot öser.Netijede, bu müşderi we potratçy üçin estetiki taýdan ýakymly çözgüt döredýär.Şeýle hem, gapaklary rezin döwük, emeli çerkez, bezeg şygyrlary ýa-da islendik gözenekli önüm ýaly beýleki materiallar bilen dolduryp bolýar.

Isleg boýunça ýörite ululyklar öndürilip bilner.

Kwadrat ot örtügi
Tegelek ot çukurynyň gapagy

Önümiň aýratynlyklary

Bir gezekde ýokary hilli poslamaýan polatdan peýdalanyň, möhürläň we emele getiriň, kebşirlemegiň zerurlygy ýok;
Aç-açan kislota we aşgar garşylygy, poslama garşylygy we beýleki aýratynlyklary bar we uzak ömri bar;
Surfaceerüsti nagyş owadan bezelipdir we şäher gurşawyny owadanlamak üçin dürli güller we ösümlikler ekilip bilner;
Transportationeňil agram, daşamak, gurnamak we gyssagly abatlamak üçin amatly, zähmet güýjüni ep-esli peseldýär;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň