Rainagyş zeýkeşleri üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。


 • NOOK.YT200SS
 • Önümiň gelip çykyşy:Hytaý
 • Çig mal:Poslamaýan polat / Galvanizli polat
 • Uzynlyk:500mm
 • Giňligi:140mm-460mm ýa-da özleşdirilen
 • Classükleme synpy:A15-D400-den EN1433-e çenli
 • Ölçegi (L / W / T):Bar bolan sanawy saýlamak ýa-da özleşdirilen
 • Daşky görnüşi:Bar bolan sanawy saýlamak ýa-da özleşdirilen
 • MOQ:bir 20 metrlik gap ýa-da 2-3 zat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Poslamaýan polatdan drena cover örtügi poslamaýan polatdan möhürlemekden, eplemekden, emele getirmekden we beýleki amallardan ýasalýar.Kebşirleýiş prosesi ýok (kebşedäki material gurluşynyň üýtgemegi sebäpli poslamak aňsat).

  Näme üçin poslamaýan polatdan drena cover örtügini ulanmagy halaýarsyňyz?Poslamaýan polatdan drena cover örtügi plastinkasy, esasanam poslamaýan polat çyzykly drena cover örtügi, ulanylyşyna has ýakyn bolany üçin, hatda käwagt barlygyny duýup bilmeýär we daş-töweregi gowy birleşdirip bolýar.

  Poslamaýan polatdan drena cover örtügi plastinka köp halatlarda gizlenýär we köplenç oňa ähmiýet berilmeýär.Bu aýratynlygy bar bolsa-da, zeýkeş suwlary gaty gowy.Köplenç poslamaýan poladyň tekiz ýüzü bilen kesgitlenýän ýoluň zeýkeş çukuryndan has gowy bolar.

  Poslamaýan polatdan drena Cover örtügi (4)
  Poslamaýan polatdan drena Cover örtügi (3)
  Poslamaýan polatdan drena Cover örtügi (2)

  Önümiň aýratynlyklary

  Zeýkeş çukurynyň gurluşygy ähli zeýkeş taslamalarynda aýrylmaz baglanyşykdyr.Azyk zawodlary, içgi zawodlary, söwda merkezleri we syýahatçylyk merkezleri ýaly ýerlerde zeýkeş çukurlary gizlener we umumy gurşaw bilen birleşjek we owadan we jomart boljak ýolda bolşy ýaly görünmez.

  Taýýar zeýkeş çukury bilen enjamlaşdyrylan örtük, adatça rezin beton örtügi, örtük örtügi, poslamaýan polat möhürleýji örtük, poslamaýan polat panjara örtügi, süýümli demir örtük we ş.m. öz içine alýar, poslamaýan polat möhürleme örtügi adatça pyýada ýollary we beýleki ýollar üçin amatlydyr. ulag üçin açyk däl, süýümli demir örtük belli bir ýük göteriji talaplary bolan ýollar üçin amatly.Gitdigiçe şäher meýdançalarynyň gurulmagy bilen, çukur örtükleriniň we peýzaapeslarynyň gözelligine we bitewiligine bolan talaplar we örtükli örtükleriň peýda bolmagy bu meseläni doly çözýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler