Polimer beton çukury

  • Zeýkeş ulgamy bilen polimer beton çukury

    Zeýkeş ulgamy bilen polimer beton çukury

    Polimer beton çukurlary, ýerasty turbalary ýa-da öwrümleri gömenlerinde wagtal-wagtal bloklar bilen örtülen guýulardyr.Turbageçirijileri adaty gözden geçirmek we gazmak üçin amatly.Rezin beton ýygnamak guýusy zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegidir.Drena system ulgamyny diňe bir özleşdirmek bilen çäklenmän, galyndylary ýygnaýar we zeýkeş ulgamynyň kadaly işlemegini goraýar, eýsem zeýkeş ulgamynyň goldanylmagynda möhüm rol oýnamak üçin gözleg guýusy hökmünde hem ulanylyp bilner.Taýýar suw ýygnamak guýusynyň takyk ululygy, ýeňil agramy we ýokary güýji aýratynlyklary bar, bu gurnama wagtyny ep-esli gysgaldýar we taslamanyň gurluşygynda zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýar.