Zeýkeş ulgamy bilen polimer beton çukury

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Polimer beton çukurlary, ýerasty turbalary ýa-da öwrümleri gömenlerinde wagtal-wagtal bloklar bilen örtülen guýulardyr.Turbageçirijileri adaty gözden geçirmek we gazmak üçin amatly.Rezin beton ýygnamak guýusy zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegidir.Drena system ulgamyny diňe bir özleşdirmek bilen çäklenmän, galyndylary ýygnaýar we zeýkeş ulgamynyň kadaly işlemegini goraýar, eýsem zeýkeş ulgamynyň goldanylmagynda möhüm rol oýnamak üçin gözleg guýusy hökmünde hem ulanylyp bilner.Taýýar suw ýygnamak guýusynyň takyk ululygy, ýeňil agramy we ýokary güýji aýratynlyklary bar, bu gurnama wagtyny ep-esli gysgaldýar we taslamanyň gurluşygynda zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Polimer beton çukurlary, ýerasty turbalary ýa-da öwrümleri gömenlerinde wagtal-wagtal bloklar bilen örtülen guýulardyr.Turbageçirijileri adaty gözden geçirmek we gazmak üçin amatly.Rezin beton ýygnamak guýusy zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegidir.Drena system ulgamyny diňe bir özleşdirmek bilen çäklenmän, galyndylary ýygnaýar we zeýkeş ulgamynyň kadaly işlemegini goraýar, eýsem zeýkeş ulgamynyň goldanylmagynda möhüm rol oýnamak üçin gözleg guýusy hökmünde hem ulanylyp bilner.Taýýar suw ýygnamak guýusynyň takyk ululygy, ýeňil agramy we ýokary güýji aýratynlyklary bar, bu gurnama wagtyny ep-esli gysgaldýar we taslamanyň gurluşygynda zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýar.

lQDPJwR0WqmGm1TNAyDNAyCw5SmHAeAJtaEEAHVHSED5AA_800_800.jpg_720x720q90g
lQDPJw1XABQmClTNAyDNAyCwsGBsjVKEb_MEAHVHSUB9AA_800_800.jpg_720x720q90g
lQDPJw7U_PL0SlTNAyDNAyCwOplKkrP8-eUEAHVHSEAJAA_800_800.jpg_720x720q90g

Önümiň aýratynlyklary

Uzak hyzmat ömri, az hyzmat bahasy;
Gatylyk, täsire garşylyk, gysylma garşylygy we ýokary egilme güýji;
Çeper eserleriň daşky görnüşi bilen, saklamak aňsat;
Sahypada gaýtadan işlemek, aňsat gurnamak, baglamak, burawlamak we kesmek.

Sahypada gaýtadan işlemek, aňsat gurnamak, baglamak, burawlamak we kesmek:

Onuň aňsat baglanyşygy we ýokary suwa garşylygy, häsiýetlerini üýtgetmän, enjamy, burawlamagy we kesmegi aňsatlaşdyrýar.Taýýar polimer beton suw tutmak basseýni, gurluşyk möhletini gysgaltmak we özleşdirmek üçin aňsat gurluşyk we amatly gurnama artykmaçlyklaryna eýedir.

Smoothumşak ýüz bilen sungatyň keşbine eýe we aňsat saklamak:

Polimer beton suw çukurynyň üstü çägeli we tekiz däl.Dürli zerurlyklara görä dürli görnüşli reňkli önümleri öndürmek üçin dürli pigmentler goşulyp bilner, hatda ýerüsti elektroplatasiýa hem talaplara laýyklykda amala aşyrylyp bilner.Surfaceerüsti çökündileri ýygnamak aňsat däl, çotgasyz ýuwmak aňsat.

Lighteňil we ölçeg takyk:

Taýýar suw tutmak basseýni takyk, agramy ýeňil, materialyň galyňlygyny peseldýär, daşamak, götermek, gazuw we gurnama çykdajylaryny azaldýar we gurmak wagtyny ep-esli gysgaldýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň