Möhürli örtükli zeýkeş kanaly

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。


 • NOOK.YT150-U20250
 • Önümiň gelip çykyşy:Hytaý
 • Çig mal:esasy polimer beton
 • Çukur örtüginiň gapagy görnüşi:çoýun / galvanizli polat / poslamaýan polat / polimer beton bolup biler
 • CO:100mm-400mm
 • Uzynlyk:1000mm
 • Ölçegi:Bar bolan sanawy saýlamak ýa-da özleşdirilen
 • MOQ:bir 20 metrlik gap ýa-da 2-3 zat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň aýratynlygy

  1. Bag, peýza. We öýde ulanmak üçin amatly

  2. Çukur korpusy çalt we takyk gurmak üçin rozetka ulgamy bilen gabat gelýär

  3. Çalt gurnamak, ýönekeý we täsirli arassalamak

  4. Iň ýokary göteriji C250

  5. Işlemegi, howpsuzlygy we çydamlylygy üpjün etmek üçin ýokary çykdajy

  Poslamaýan polat möhürleme gapagy, eplemek we möhürlemek arkaly ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Örtük plastinkasynyň üstü, esasanam ýagly we süýşýän şertler üçin amatly, tegelek süýşmeýän çişikler we süýümsiz çişler bilen bezelendir.Marka örtügi owadan görnüşiň, has gowy zeýkeşiň, ýokary güýjüň, has standartlaryň we arzan bahanyň artykmaçlyklaryna eýedir, şonuň üçin poslamaýan polatdan ýasalan örtük adatça ýeňil ýükli ýerlerde ulanylýar.

  Möhürli örtükli zeýkeş kanaly
  Marka örtülen drena Channel kanaly (2)

  Önümiň aýratynlyklary

  Uzyn önümiň ömri we pes hyzmat bahasy;
  Zeýkeş çukury 400KN çenli kuwwatly kuwwatlylygy bolan rezin betondan ýasalýar;
  Düwürtik zeýkeş çukurynyň örtügi üçin has gowy goldaw we goragy üpjün edýän metal gyralary goramak we rezin gyralaryny goramak iki görnüşi bar;
  Gapak plastinka poslamaýan polatdan ýasalýar we dürli göterijilik ukybyna görä dürli dizaýn ulanylyp bilner.
  Zeýkeş tizligi çalt.Ulanylýan U şekilli zeýkeş kanalynyň haýran galdyryjy aýratynlygy, onuň çalt zeýkeş kuwwaty bolup, esasan U görnüşli gurluş enjamlarynda zeýkeş kanalynyň şeýle çalt akym tizligini görkezmegi üçin laýyklygyna baglydyr.Esasanam tupanly howa üçin şäheriň suw basmagy bilen täsirini haýalladyp biler, şeýlelik bilen ýol zeýkeşleri ýoluň ýüzüne täsir etmezden kanalizasiýa tiz akdyrylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň