Poslamaýan polatdan ýasalan kanallar

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。


 • NOOK.YT150-U20250
 • Önümiň gelip çykyşy:Hytaý
 • Çig mal:esasy polimer beton
 • Çukur örtüginiň gapagy görnüşi:çoýun / galvanizli polat / poslamaýan polat / polimer beton bolup biler
 • CO:100mm-400mm
 • Uzynlyk:1000mm
 • Ölçegi:Bar bolan sanawy saýlamak ýa-da özleşdirilen
 • MOQ:bir 20 metrlik gap ýa-da 2-3 zat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Zeýkeş gyrasy
  Polimer beton: ýeňil, berk we çydamly.
  Kanal bölümleri polimer betondan gurlupdyr.Baglaýjy serişde hökmünde ulanylýan poliester rezin, mineral kombinasiýalar bilen bilelikde poliester betony aşa gysyşdan goraýan gurluşyk materialy edýär;diňe bir agyr ýüklere çydap bilmän, eýsem gaty çydamly we uzak dowam edýär.polimer beton ýangyjy däl, aýazdan goraýan we howa çalşygyna we suwuk kislotalara we aşgarlara çydamly.
  Poslamaýan polat panjara örtügi tekiz polatdan ýasalýar we belli bir aralyk we kesiş çyzyklaryna görä kesişýär we ortasyna kebşirlenýär
  Kwadrat gözenekli polat önüm.Poslamaýan polat panjara örtügi howa çalşygy, yşyklandyryş, ýylylygyň ýaýramagy, skide garşy we partlama garşy häsiýetlere eýedir.Süýşmeýän ýerine ýetirijiligini ýokarlandyrmak üçin gözenegiň plastinkasynyň üstüni gysyp bolýar.Tekiz polat I görnüşli tekiz polatdan hem ýasalyp bilner.

  Poslamaýan polatdan ýasalan zeýkeş kanaly (2)
  Poslamaýan polatdan ýasalan kanallar

  Önümiň aýratynlyklary

  Surfaceer ýalpyldawuk we owadan;
  Easyeňil götermek ýaly aýratynlyklar;
  Howa çalşygy, yşyklandyryş, ýylylygyň ýaýramagy, partlama garşy, skide garşy gowy öndürijilik, zaýalanmak.
  Gaty basyşly kebşirleýiş gurluşy, ýokary ýük göteriji we ýeňil gurluş aýratynlyklaryna eýe bolýar;
  Owadan görnüşi, çydamly, gyzgyn galvanizli ýerüsti bejergisi, poslama garşy gaty gowy ukyplylygy döredýär;
  Siziň talap edýän belli bir kanalyňyz ýa-da gözenegiň zerurlygy bar bolsa, adaty önümlerimiziň birine kömek edip bileris ýa-da önümi ösdürmegiň wariantlaryny ara alyp maslahatlaşyp bileris.Islegleriňize laýyk polimer beton önümlerini dizaýn etmek, öndürmek we öndürijilik ukyby bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň