Habarlar

 • Rezin beton zeýkeş kanaly haýsy funksiýalara hyzmat edýär?

  Rezin beton zeýkeş kanaly haýsy funksiýalara hyzmat edýär?

  Rezin beton, rezinleri agregatlar bilen birleşdiriji material hökmünde garyşdyrmak arkaly ýasalan in engineeringenerçilik materialydyr.Ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklara eýe bolup, dürli binagärlik we in engineeringenerçilik ugurlarynda ulanylýar.Applicationörite anketanyň görnüşi hökmünde, beton drena channels kanallaryny serin ...
  Koprak oka
 • Çyzykly zeýkeş çukury nähili gurulýar?

  Çyzykly zeýkeş çukury nähili gurulýar?

  Çyzykly zeýkeş çukury, ýagyş suwlaryny we hapa suwlary ýerden ýygnamak we akdyrmak üçin köplenç ulanylýan zeýkeş desgasydyr.Aşakda çyzykly zeýkeş çukurynyň gurluşyk ädimleri bar.Dizaýn: Ilki bilen çyzykly zeýkeş çukurynyň dizaýn meýilnamasy sp esasynda döredilmeli ...
  Koprak oka
 • Integrirlenen zeýkeş çukurynyň zeýkeş öndürijiligi nähili?

  Integrirlenen zeýkeş çukurynyň zeýkeş öndürijiligi nähili?

  Integrirlenen zeýkeş çukury, adaty zeýkeş çukurlaryny ýoluň gatlagy bilen birleşdirýän zeýkeş gurluşynyň täze görnüşidir.Adaty zeýkeş çukurlary bilen deňeşdirilende, zeýkeşleriň öndürijiligini we birnäçe artykmaçlygyny ýokarlandyrdy.Ilki bilen, toplumlaýyn zeýkeş çukury täsirli çekip biler ...
  Koprak oka
 • Zeýkeş kanallarynyň kanalizasiýa aýratynlyklary

  Zeýkeş kanallarynyň kanalizasiýa aýratynlyklary

  Zeýkeş kanallaryny ýapmak ýol zeýkeşleri üçin möhüm desgalar.Rainagyş suwlaryny ýoluň üstünden ýygnaýarlar we ýol görkezýärler, ýoluň zeýkeş ulgamynyň dogry işlemegini üpjün edýärler we çökündileriň ýygnanmagynyň we eroziýasynyň öňüni alýarlar.Zeýkeş kanallarynyň drena characteristics aýratynlyklary a ...
  Koprak oka
 • Zeýkeş kanallaryny nädip saýlamaly

  Zeýkeş kanallaryny nädip saýlamaly

  Zeýkeş kanallaryny ýapmak, köplenç ýollardan, meýdançalardan we beýleki ýerlerden suw ýygnamagyny netijeli ugrukdyrýan we aýyrýan, suwuň ýol hereketine we pyýada hereketlerine täsir etmeginiň öňüni alýan zeýkeş desgalarynda ulanylýar.Bu kanallary dogry ulanmak ýoluň ömrüni goramaga kömek edýär we e ...
  Koprak oka
 • U görnüşli zeýkeş kanallary üçin haýsy material has gowy?Olaryň artykmaçlyklary näme?

  U görnüşli zeýkeş kanallary üçin haýsy material has gowy?Olaryň artykmaçlyklary näme?

  Zeýkeş kanallarynyň esasy wezipeleri zeýkeş we suw akymlary bolup, olar köplenç şäher ýollarynda, seýilgählerde, meýdançalarda, ýaşaýyş ýerlerinde we beýleki ýerlerde ulanylýar.Olary tekiz ýer bilen gowy gizläp bolýar.Accompanyndaky gapak plitalarynyň galyndylaryň öňüni almak üçin degişli boşluklar bar ...
  Koprak oka
 • Bir bölek daşdan ýasalan zeýkeş kanallarynyň dürli funksiýalary we artykmaçlyklary bar

  Bir bölek daşdan ýasalan zeýkeş kanallarynyň dürli funksiýalary we artykmaçlyklary bar

  Şäherlerde ýa-da onuň töwereginde önüp-ösen nesil hökmünde giň ýollara öwrenişdik we ulag gurşawynyň amatlylygyny we rahatlygyny kabul edýäris.Edil şonuň ýaly-da, ýollaryň ugrundaky daş drena channels kanallarynyň dizaýnyna köplenç üns bermeýäris ýa-da seýrek sorag edýäris.Lezzet alýarka ...
  Koprak oka
 • Foundationol binýadynyň drena inynda boşluk görnüşli zeýkeş kanallarynyň artykmaçlyklary aşakdakylardyr

  Foundationol binýadynyň drena inynda boşluk görnüşli zeýkeş kanallarynyň artykmaçlyklary aşakdakylardyr

  Gap görnüşindäki zeýkeş kanallary ýollaryň, awtoulag ýollarynyň we şäher köçeleri ýaly infrastrukturada ýollaryň düýbüniň zeýkeş netijeliligini ýokarlandyrmak we ýollaryň durnuklylygyny goramak üçin giňden ulanylýar.Adaty zeýkeş desgalary bilen deňeşdirilende, boşluk görnüşindäki zeýkeş kanallarynyň köp artykmaçlygy bar.Aşakda, wi ...
  Koprak oka
 • Taýýar çukur zeýkeşleriniň daşky gurşawa täsiri

  Taýýar çukur zeýkeşleriniň daşky gurşawa täsiri

  Şäherleşmegiň çaltlaşdyrylmagy bilen şäherdäki zeýkeş meseleleri has görnükli bolup, taýýar çukur zeýkeşleriniň döremegine sebäp boldy.Tamamlanan çukur zeýkeşleri şäher ýagyşlary we ýol akymlary ýaly suwuklyklary ýygnamak we aýyrmak üçin ulanylýan desgalar bolup, olarda goşa ...
  Koprak oka
 • Resin beton çukur zeýkeşiniň ulanylyş ssenarileri

  Resin beton çukur zeýkeşiniň ulanylyş ssenarileri

  Çyzykly zeýkeş ulgamynyň bir görnüşi hökmünde rezin beton çukur drena, ajaýyp suw ýygnamak ukybyna eýedir.Ulanylan material, beton rezin, oňa ýokary ýük göterijilik ukybyny we zeýkeşiň gowy ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.Mundan başga-da, rezin beton çukur zeýkeşiniň modully dizaýny ony güýçli ...
  Koprak oka
 • Şäher zeýkeş ulgamy - çyzykly zeýkeş kanaly

  Şäher zeýkeş ulgamy - çyzykly zeýkeş kanaly

  Urbanurdumyzda şäherleşmegiň çaltlaşmagy bilen käbir sebitlerde suw basma betbagtçylyklary boldy.2021-nji ýylyň iýulynda Henan welaýaty aşa güýçli ýagyş bilen ýüzbe-ýüz bolup, şäherde güýçli suw basmagyna we metro suw basmagyna sebäp boldy, netijede uly ykdysady ýitgiler we ýitgiler boldy. Awgust aýynda ...
  Koprak oka
 • Şäher häkimliklerinde toplumlaýyn zeýkeş kanallarynyň artykmaçlyklary

  Şäher häkimliklerinde toplumlaýyn zeýkeş kanallarynyň artykmaçlyklary

  Zeýkeş kanallarynyň iki umumy görnüşi bar: nokat zeýkeş kanallary we çyzykly zeýkeş kanallary.Şäherler ösüp barýarka, nokat zeýkeş kanallary häzirki şäher zeýkeş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýärler we diňe zeýkeş talaplary pes bolan kiçi, lokallaşdyrylan ýerler üçin amatly.Şonuň üçin ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2