Zeýkeş kanaly

 • Ajaýyp hil kepilligi Daşky kanalizasiýa suw akabalary kanaly

  Ajaýyp hil kepilligi Daşky kanalizasiýa suw akabalary kanaly

  “Hil başlangyç, dogruçyllyk, yhlasly goldaw we özara girdeji” biziň pikirimizdir, şeýle hem ýokary hilli hil kepilligi üçin açyk kanalizasiýa suw akabalary kanaly üçin ýokary hilli bolmak üçin, çyn ýürekden hyzmatdaşlyga synanyşýarys. müşderiler, müşderiler we strategiki hyzmatdaşlar bilen täze şöhrat duýgusyny almak.“Hil başlangyç, dogruçyllyk, yhlasly goldaw we özara girdeji” biziň pikirimiz, gaýtalamak üçin ...
 • Zeýkeş ulgamy bilen polimer beton çukury

  Zeýkeş ulgamy bilen polimer beton çukury

  Polimer beton çukurlary, ýerasty turbalary ýa-da öwrümleri gömenlerinde wagtal-wagtal bloklar bilen örtülen guýulardyr.Turbageçirijileri adaty gözden geçirmek we gazmak üçin amatly.Rezin beton ýygnamak guýusy zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegidir.Drena system ulgamyny diňe bir özleşdirmek bilen çäklenmän, galyndylary ýygnaýar we zeýkeş ulgamynyň kadaly işlemegini goraýar, eýsem zeýkeş ulgamynyň goldanylmagynda möhüm rol oýnamak üçin gözleg guýusy hökmünde hem ulanylyp bilner.Taýýar suw ýygnamak guýusynyň takyk ululygy, ýeňil agramy we ýokary güýji aýratynlyklary bar, bu gurnama wagtyny ep-esli gysgaldýar we taslamanyň gurluşygynda zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýar.

 • Awtoulag ýollarynyň suw akabasy üçin ýoluň drena Channel kanaly

  Awtoulag ýollarynyň suw akabasy üçin ýoluň drena Channel kanaly

  Zeýkeş drena channel kanaly, ýoluň gyrasyna drena channel kanaly oturdylan daş, şonuň üçin oňa zeýkeş zolagy diýilýär.Zeýkeş drena channel kanaly, awtoulag duralgasy, awtobus duralgasy we ulaglar üçin haýal hereket edýän ýer ýaly zeýkeş bejergisine mätäç ähli gaty örtüklere ulanylyp bilner.Ulgamyň ýük göteriji derejesi D400-e ýetip biler.

  Zeýkeş ulgamynyň esasy beýikligi: 305mm, 500mm.

 • Profil drena Channel kanaly

  Profil drena Channel kanaly

  Önümiň beýany 1.YT-100 (ini 100mm, taragyň ini 16mm) 2.YT-150 (ini 150mm, taragyň ini 18mm) 3.YT-300 (ini 300mm, taragyň ini 18mm) Bellik: her uzynlygy 1 metr talap edýän belli bir kanalyňyz ýa-da gözenegiň zerurlygy bar, adaty önümlerimiziň birine kömek edip bileris ýa-da önümi ösdürmegiň wariantlaryny ara alyp maslahatlaşyp bileris.Islegleriňize laýyk polimer beton önümlerini dizaýn etmek, öndürmek we öndürijilik ukyby bar.Şäheriň ösmegi bilen has köp ýerüsti seýilgäh ...
 • Monolit çyzykly zeýkeş kanaly

  Monolit çyzykly zeýkeş kanaly

  Monolit çyzykly zeýkeş kanaly, C250-den F900-e çenli köp sanly drena applications programmalary üçin işlenip düzülen rezin betondan ýasalýar.Monolit çyzykly zeýkeş kanalynyň getiren howpsuzlygy, durnuklylygy, ýokary işleýşi we özboluşly umumy taýýarlanan gurluşy

  transport transport üstündäki zeýkeş programmalarynda aşa ýokary howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün ediň.Munisipal, şäher çukurlary, tuneller we ş.m. ýaly has köp ýük göteriji talaplary bolan ýerlerde giňden ulanylýar we geçýän ulaglaryň howpsuzlygyny netijeli gorap biler.

 • Möhürli örtükli zeýkeş kanaly

  Möhürli örtükli zeýkeş kanaly

  Önümiň aýratynlygy 1. Bag, peýzacape we öýde ulanmak üçin amatly 2. Çukur korpusy çalt we takyk gurnamak üçin rozetka ulgamy bilen gabat gelýär 3. Çalt gurnama, ýönekeý we täsirli arassalamak 4. Maksimum göteriji C250 5. Iň ýokary öndürijilik işlemegi, howpsuzlygy we çydamlylygy Poslamaýan polat möhürleme gapagy, eplemek we möhürlemek arkaly ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Örtük plastinkasynyň üstü tegelek däl tegelek we obli bilen bezelendir ...
 • Poslamaýan polatdan ýasalan kanallar

  Poslamaýan polatdan ýasalan kanallar

  Önümiň beýany Drena edge gyrasy Polimer beton: Lightagty, berk we çydamly.Kanal bölümleri polimer betondan gurlupdyr.Baglaýjy serişde hökmünde ulanylýan poliester rezin, mineral kombinasiýalar bilen bilelikde poliester betony aşa gysyşdan goraýan gurluşyk materialy edýär;diňe bir agyr ýüklere çydap bilmän, eýsem gaty çydamly we uzak dowam edýär.polimer beton ýangyjy däl, aýazdan goraýan we howa çalşygyna we suwuk kislotalara we aşgarlara çydamly.Poslamaýan s ...
 • Oter örtügi bilen zeýkeş kanaly

  Oter örtügi bilen zeýkeş kanaly

  Polat örtüginiň görnüşi L port seriýasy 1. L tikiş görnüşli gapak plastinka metal gyrasy gorag rezin beton drena channel kanaly: bir tikiş gapdal tikiş / ýeke tikiş orta tikiş / goşa tikiş orta tikiş / üç tikin orta tikiş / üç tikiş / üç tikiş orta tikiş / dört tikin gapdal tikiş / dört tikiş merkezi tikiş 2. L çukur görnüşli örtük plastinka rezin gyrasy gorag rezin beton drena channel kanaly: bir tekiz gapdal tikiş / bir tekiz orta tikiş / goşa çyzykly tikiş / goşa çyzykly orta tikiş / üç çyzykly tikiş / thr ...
 • Süýümli guýma demir bilen zeýkeş kanaly

  Süýümli guýma demir bilen zeýkeş kanaly

  Önümiň beýany Düwürtükli beton drena channel kanaly bilen birleşdirilen süýümli çoýun örtügi, dürli şäher taslamalarynda, şäher ýollarynda we ýokary göterijilikli ýerlerde ýagyş we lagym kanalizasiýalarynda giňden ulanylýar.Süýümli çoýun demir göteriji seriýaly drena channel kanaly dürli kyn gurşaw sebitleri üçin ideal zeýkeş çözgütlerini üpjün edip biler.Tejribeli zeýkeş kanaly şäheri has owadanlaşdyrýar.Önümiň aýratynlyklary Önümiň ömri uzyn we tehniki hyzmatyň bahasy ...