Biz hakda

kompaniýasy

Biz kim

“Fujian Yete Industry Co., Ltd.” 2010-njy ýylda esaslandyryldy, Hytaýyň Çangle şäherinde, Fuzhou Çangle halkara howa menziline ýakyn ýerde ýerleşýär.Biz amatly suwdan, gury ýerden we howa gatnawyndan lezzet alýarys.

Kompaniýa, ýokary hünärli tehniki we önümçilik topary, ösen önümçilik desgasy we güýçli müşderilere gönükdirilen satuw topary arkaly hünärmen suw dolandyryş önümlerini öndürýän, öndürýän we satýan kompaniýa.

Kompaniýa, şäher zeýkeş ulgamynyň önümleri bilen meşgullanýan üpjün ediji.Önümleriň diapazony polimer beton çyzykly drena channel kanaly, polimer beton u zeýkeş kanaly, polimer beton çukur çukury, polimer beton ýol örtügi, poslamaýan polat örtük örtügi, galvanizli polat örtük örtügi, süýümli demir örtük örtügi, polimer beton örtük örtügi, örtük örtügi (gapdal ýeri ýa-da orta ýeri) we beýleki drena channel kanalynyň önüm toplumlary.Köp ýyllyk eksport we OEM tejribämiz bar.Kompaniýamyzyň meýdany 12000 inedördül metr, 100-den gowrak tejribeli işgäri bar, ýyllyk önümçilik kuwwaty 300,000 metr çyzykly polimer beton drena channel kanaly.

tejribe
+
Önümçilik tejribesi (ýyl)
meýdany
+
Gat meýdany (m)2)
işçi
+
Skokary hünärli işçi

Biz näme edýäris

Kompaniýada hünärmen inerener we satuw topary bar.Toparymyz, müşderileriň talaplaryna esaslanyp müşderilerimiz üçin önüm, çyzgy we gural tehnologiýasyny dizaýn etmek ukybyna eýedir.Elmydama ähli müşderilerimize ajaýyp dizaýn, ýokary hilli önümler we iň gowy hyzmat bermegi maksat edinýäris.Şeýle hem, çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä bölekleri öndürip bileris.

zawod (5)
zawod (1)
zawod (2)
zawod (4)
zawod (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiz ABŞ, Europeewropa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Japanaponiýa, Koreýa we beýleki köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.2015-nji ýylda ISO9001: 2008 Hil ulgamyny geçdik. Kompaniýa soňky ýyllarda üznüksiz innowasiýa we ýokary tizlikli ösüş döwründe güýçlenip, Hytaýyň ýokary tizlikli demirýoly ýaly ýurduň köp sanly möhüm taslamalaryna polimer beton drena products önümlerini hödürledi. , howa menzili, şäher häkimligi, ada we rif gurluşygy.Housurduň ingaşaýyş we şäher-oba gurluşyk ministrligi kompaniýanyň önümlerini gümürtik şäher gurluşygy, mahabat we amaly önümleri hökmünde görkezdi.

global

Kompaniýanyň görnüşi

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlary tüýs ýürekden garşylaýarys, kompaniýa amatly bahalary, öndürijilikli wagt we satuwdan soňky hyzmaty biziň pikirimiz hasaplaýar.Özara ösüş we peýdalar üçin has köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga umyt edýäris.Mümkin bolan alyjylaryň biziň bilen habarlaşmagyny makullaýarys.