Awtoulag ýollarynyň suw akabasy üçin ýoluň drena Channel kanaly

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Zeýkeş drena channel kanaly, ýoluň gyrasyna drena channel kanaly oturdylan daş, şonuň üçin oňa zeýkeş zolagy diýilýär.Zeýkeş drena channel kanaly, awtoulag duralgasy, awtobus duralgasy we ulaglar üçin haýal hereket edýän ýer ýaly zeýkeş bejergisine mätäç ähli gaty örtüklere ulanylyp bilner.Ulgamyň ýük göteriji derejesi D400-e ýetip biler.

Zeýkeş ulgamynyň esasy beýikligi: 305mm, 500mm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ajaýyp artykmaçlyklary bilen, zeýkeş drena system ulgamy häzirki zaman gurluşyk zeýkeş ulgamlary ulgamynda adamlar tarapyndan uly ynam döredýär we önümiň wekilleriniň täze nesline öwrüldi.Onuň öndürijiligi adaty beton zeýkeş çukurlaryndan has ýokary we ony aňsatlyk bilen çözüp bolýar.Howanyň agyr şertlerinde, arassa bolmagy üçin ýolda ýygnanan suwlary mümkin boldugyça akdyryp, ýol hereketiniň howpsuzlygyna goşant goşup biler.

Toplumlaýyn zeýkeş çukury diňe bir birleşdirilen rezin beton däl, eýsem zeýkeş çukurydyr.Ulgam, tutuş uzynlygynda ajaýyp gidrawliki drena performance ýerine ýetirijiligine eýe bolup, ýollar, aýlaw ýollary we awtoulag duralgalary ýaly zeýkeş meýdanlary üçin amatly çözgüt hödürleýär.Turbanyň zeýkeşiniň reňki adaty beton örtüginiň reňki bilen birmeňzeş bolany üçin, gurlandan soň pürsüň daşky görnüşi birmeňzeş we owadan saklanyp bilner.Bu önüm diňe bir zeýkeş çukurynyň we ýapgynyň funksiýalaryny birleşdirmek bilen çäklenmän, ýeňil agramly we ýönekeý arassalaýyşa eýe, şonuň üçin gurmakdan peýdalanmak üçin ep-esli artykmaçlyklara eýe.

ýoluň drena channel kanaly (11)
ýoluň drena channel kanaly (7)
ýoluň drena channel kanaly (9)

Önümiň aýratynlyklary

Güýçli suw siňdiriş we geçirijilik, tekiz ýer we güýçli göterijilik ukyby;
Compeke komponent, boş komponentler ýok, önüm ýeňil we ulanmak aňsat;
Dürli gurşawda müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin owadan görnüş we dürli önümler;
Zeýkeş kanaly ýokary garramaga, aýaz garşylygy, poslama garşylygy we durnuklylygy bolan rezin betondan ýasalýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň