Sýamen halkara awtoulag aýlawy

Sýamen halkara awtoulag aýlawy2Taslamanyň ady: “Xiamen” halkara awtoulag aýlawy
Taslamanyň salgysy: Sýangen, Neýko şäheri, Dunshang obasynyň halkara aýlawy
Seýilgäh meýdany: 406,000 inedördül metr
Şertnama bölümi: “Xiamen Luluxing Greening Engineering Co., Ltd.”
Üpjünçilik önümi: Monolit drena channel kanaly + rezin beton barlagy guýusy + süýümli demir barlagy gapagy
Mukdary: 225 metr
Aýratynlygy: 250 * 320
Eltip beriş wagty: 2019-njy ýylyň 23-nji sentýabry
Üpjün ediji: Fujian Yete Industrial Co., Ltd.
Sýamen halkara aýlawy

“Xiamen International Auto Circuit”, “Sýamen” we hatda “Fujian” -da ilkinji formula zynjyrydyr.Sýamen, Sýang'an, Neikuo şäherindäki Dunshang Village halkara aýlawynda ýerleşýär.
“Xiamen” halkara awtoulag ýaryş stadionynyň ulanýan zeýkeş kanalynyň bitewi drena channel kanalymyzy saýlandygy üçin men buýsanýaryn.
Taslamanyň başlangyç döwründe önümleriň hilini, bahasyny, hyzmatyny we ş.m. hemmetaraplaýyn deňeşdirme bolsun ýa-da Fujian Yete Industrial Co., Ltd. bilen hyzmatdaşlygymyzy saýlasak-da, köp kompaniýanyň deňeşdirilendigine ynanýaryn. wezipämizi gaty gowy ýerine ýetirdi we müşderilerimiziň biragyzdan öwgüsini gazandy.

Sýamen halkara awtoulag zynjyrynda ulanylýan monolit drena channel kanaly bu gezek gowy zeýkeş effekti we ýokary göteriji derejesine eýe.
Örtük plastinkasy we kanal korpusy, ýaryş zynjyry we täsirli dolandyryş ýaly ýerlerde ulanmak üçin örän amatly toplumlaýyn gurluşy emele getirýär.
Ulag ýokary tizlikde hereket edende, ýük göteriji derejesi gowy, güýji ýokary we uzak wagtlap ulanylýar we ýygy-ýygydan sürýän ulaglar tarapyndan ezilmez, örtügiň süýşmegi ýa-da bökmek hadysasy ýok. .Geçip barýan ulaglaryň howpsuzlygyny netijeli gorap bilýän ýokary ýük talaplary bolan şäher häkimliklerinde, şäher çukurlarynda, tunellerde, howa menzillerinde, duralgalarda we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.


Iş wagty: Fewral-16-2023