Lin Şaoliang ýadygärliginde ulanylýan çukurly zeýkeş kanaly

Lin Shaoliang ýadygärliginde ulanylýan çukurly zeýkeş kanalyLin Şaoliang ýadygärlik zaly, Fujian welaýatynyň Fuking şäheriniň Haýkou şäherindäki uanuanhua ýoly bilen S201 welaýat ýolunyň çatrygynyň demirgazyk-gündogar tarapynda ýerleşýär.Tanymal watançy lider Lin Şaoliangy hatyralamak maksady bilen Singapur Sanlin Group Company tarapyndan doly maliýeleşdirildi we guruldy.Landeriň umumy meýdany 236,3 mu (Daşary ýurtlardaky Hytaý seýilgähi we kömekçi desgalary goşmak bilen), gurluşyk meýdany 6713 inedördül metr.Lin Şaoliang ýadygärligi.

Zal Fuqing jemgyýetçilik institutyny hasaba alyş býurosy tarapyndan hasaba alyndy we Fuking şäheriniň Haýkou şäheriniň halk hökümetine degişli jemgyýetçilik abadançylygy, girdeji gazanmaýan we maliýeleşdirmeýän döwlet edarasydyr.

Lin Şaoliang ýadygärlik zalynyň esasy görnüşi, binagärlik görnüşi hökmünde “köklere gaýdyp gelýän ýapraklar” adaty ýerli binagärlige esaslanýar.Daşary ýurtly hytaýlylaryň we daşary ýurtly hytaýlylaryň Fuking şäherine eden zatlaryny görkezmek üçin fiziki sergi zaly, edebiýat sergi zaly, Günorta-Gündogar Aziýanyň daşary ýurtlardaky Hytaý taryhy sergi zaly, multimediýa sergi zaly we ş.m. dörediler.Ajaýyp goşant.Şol bir wagtyň özünde tematiki, açyk we adamlar üçin amatly tebigy bag landşaft seýilgähini döretmek üçin medeni, dynç alyş we saglyk, çeper eskizler we beýleki jemgyýetçilik hyzmat ediş desgalary bilen üsti ýetirildi.

Memorialadygärlik zalynyň zeýkeş kanaly poslamaýan polatdan ýasalan drena channel kanaly bilen bezelip, ähli pol plitalaryna diýen ýaly gabat gelip bilýär.Poslamaýan polatdan ýasalan zeýkeş kanaly köp gurluşykçy we gurluşyk partiýasy üçin nätanyş däl.Bu tygşytly zeýkeş kanalydyr.Diňe ýokary drena effect effekti bilen çäklenmän, gurnandan soň owadan görnüşe eýe.

Oterli zeýkeş kanalynyň has täze dizaýny sebäpli, ajaýyp ýerlerde, seýilgählerde, ýadygärliklerde we beýleki ýerlerde has giňden ulanylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, ýer ulalmaýar we ýumşak däl.Hatda ýörite gurluş bölümleri hem zeýkeş kuwwatyny artdyryp biler.Zeýkeşiň öndürijiligi gaty gowy.Sebitdäki ýagyşdan soň ýygnanan suwuň çalt akmagy sement zeýkeş kanalynyň zeýkeş kuwwaty ýaly gowşak bolmaz we durgun suw ýadygärlik zalyna gelýänler üçin has amatly bolar.Käbir ussatlyk we döredijilik goşmak çeperçilik täsirini hem görkezip biler we şol bir wagtyň özünde ýeriň we binanyň hyzmat ediş möhletini netijeli gorap biler we gözelligi üpjün etmek şertinde iki taraplaýyn utgaşyk has amaly we owadan bolar.


Iş wagty: Mart-08-2023