Jibuti porty

Jibuti porty

Jibuti respublikasy Afrikanyň demirgazyk-gündogaryndaky Aden aýlagynyň günbatar kenarynda ýerleşýär.Gyzyl deňziň Hindi ummanyna girmeginiň açary bolan Mande bogazy günorta-gündogarda Somali, demirgazykda Eritreýa we günbatarda, günorta-günbatar we günortada Efiopiýa bilen serhetleşýär.Lander serhediniň uzynlygy 520 kilometre, kenar ýakasynyň uzynlygy 372 kilometre, gury ýer meýdany 23,200 inedördül kilometre barabardyr.

Jibuti dünýäde iň ösen ýurtlaryň biridir.Tebigy baýlyklar pes, senagat we oba hojalygynyň esaslary gowşak, oba hojalygy we senagat önümleriniň 95% -den gowragy importa bil baglaýar.Ykdysadyýetde ulag, söwda we hyzmat pudaklary (esasan port hyzmatlary) agdyklyk edýär, jemi içerki önümiň 80% -ini tutýar.Portlar we demir ýol ulaglary halk hojalygynda möhüm orny eýeleýär.
Jibuti porty Gündogar Afrikanyň möhüm portlaryndan biridir.Hemmämiziň bilşimiz ýaly port deňiz bilen gury ýer gatnawy we senagat işleriniň esasydyr;port toplumlaýyn logistikanyň merkezine öwrüldi;port şäher ösüşiniň ösüş nokadydyr;port sosial we ykdysady ösüşi ösdürmäge täsir edýär.Jibuti portunyň zeýkeş çukury taslamasy, umumy meýdany 1082 metr bolan rezin zeýkeş çukurymyzy saýlady we howa menzilleri we portlary ýaly ýokary derejeli örtükli plastinka ulanmak üçin amatly F900 süýümli demir örtük plastinkasy bilen gabat geldi.

Resin zeýkeş kanalynyň aýratynlyklary

1. Düwürtik drena channel kanaly kislota we aşgazana, himiki poslama, basyşa garşylyk we daşky gurşawyň durnuklylygyna çydamly rezin materialdyr.Portuň çylşyrymly gurşawyna çydap, deňiz suwlarynyň zeýkeş kanalynyň ýitmeginiň öňüni alyp biler.

2. Gapak plastinkasy, portdaky ýükleriň we ulaglaryň basyş talaplaryny kanagatlandyryp bilýän iň ýokary ýük göterijilik ukyby bolan F900 süýümli demir örtük plastinkamyzy ulanýar.Mundan başga-da, zeýkeş kanalynyň hyzmat möhleti artdyrylyp bilner.

3. Rezin zeýkeş kanaly çyzykly dizaýny kabul edýär we sahy görnüşe eýe;Çukuryň kesişýän bölegi U görnüşli, uly drena with bilen;zeýkeş kanalynyň içki diwary tekiz, hapa goýmak aňsat däl we zeýkeşiň netijeliligi ýokary.

4. Bu taslama Afrikada uzakda we transport prosesi gaty uzyn.Biziň rezin drena channel kanalymyz zawodda aýrylmaz emele gelýär we agramy adaty beton drena channel kanalyndan has ýeňil, aýratynlyklary birmeňzeş, transport has amatly we transport çykdajylary hem pes.

5. Resin zeýkeş kanaly diňe bir Hytaýda däl, eýsem daşary ýurtlarda hem meşhur önüm.Jemleýji derňewde ýokary hilli bolup, içerde we daşary ýurtlarda ykrar edildi.Şeýle hem, meniň ýurdumda gubka şäherlerini gurmak üçin amatly önüm.
Şeýlelik bilen, rezin drena channel kanalymyzyň köp ýerlerde ulanylyp bilinjekdigini bilip bileris we ýokary ýük göteriji talaplary bolan käbir ýerlerde meşhur we halanýar.Mysal üçin, howa menziliniň terminallary, şäher baglary, awtoulag ýollary we ýangyn söndüriji ulaglar ýaly uly ulaglardan geçmeli käbir ýollar.Resin zeýkeş kanaly, ýokary öndürijiligi bilen zeýkeş gurluşygymyz üçin täze mümkinçilikler döredýär.


Iş wagty: Mart-08-2023