U görnüşli zeýkeş kanallary üçin haýsy material has gowy?Olaryň artykmaçlyklary näme?

Zeýkeş kanallarynyň esasy wezipeleri zeýkeş we suw akymlary bolup, olar köplenç şäher ýollarynda, seýilgählerde, meýdançalarda, ýaşaýyş ýerlerinde we beýleki ýerlerde ulanylýar.Olary tekiz ýer bilen gowy gizläp bolýar.Accompanyndaky gapak plitalarynda galyndylaryň kanala girmeginiň we petiklenmeginiň öňüni almak üçin degişli boşluklar bar, şol bir wagtyň özünde ýerüsti suwlaryň zeýkeş kanalyna akmagyna we zeýkeşlere gönükdirilmegine ýol açylýar.

Şäher estetikasyna bolan islegiň artmagy bilen zeýkeş kanallary giňden ulanylýar we daşky görnüşi has özüne çekiji bolýar.Zeýkeş kanallarynyň şekillerine göz aýlalyň.

Resin zeýkeş kanallary: Deňeşdirilende agyr we çydamly.

PE zeýkeş kanallary: Has ýeňil, arzan, plastmassadan ýasalan.

Islegleriňize görä dürli materiallary saýlap bilersiňiz.

Iki materialy hem gurmak aňsat.Iki zeýkeş kanaly iki ujunda biri-birine bagly mehanizm ulanyp birleşdirilip bilner.

Onda landşaft gurluşygynda giňden ulanylýan zeýkeş kanallarynyň artykmaçlyklary näme?Ine, göz öňünde tutulmaly käbir nokatlar:

  1. Berklik we ýokary egilme güýji: Resin beton daşarky täsirini siňdirip biler we onuň gysyjy we egilme güýji adaty betondan has ýokarydyr.
  2. Himiki poslama garşylyk: Agyr zeýkeş kanallary himiki maddalaryň eroziýasyna garşy durup biler, kislota we aşgazana ýokary garşylygy we ýokary poslama garşydyr.Biologiki taýdan döredilen kükürt kislotasynyň we kislotaly topragyň eroziýasyna çydap bilerler.
  3. Temperatureokary temperatura garşylygy we doňdurma garşylygy: Gün şöhlesiniň täsirine we doňdurmagyň we eremegiň täsirine maddy gurluşa täsir edip bilmez.Howanyň uýgunlaşmagy gowy we agyr şertlerde-de döwülmez ýa-da zaýalanmaz.
  4. Easyönekeý gurluşyk we tygşytlaýjy: Bu kanallaryň gurluşygy amatly, çuň çukur çuňlugy we ýönekeý eňňit sazlamak bilen.Olary gurmak aňsat we gurluşygyň tizligi, bellenilen möhletde taslamanyň tamamlanmagyny üpjün edýär.
  5. Impokary geçirijiliksizlik: Resin beton, agaç we sement bilen deňeşdirilende suwuň siňdiriş derejesi pesdir.

Bu artykmaçlyklardan ugur alyp, zeýkeş kanallary ýuwaş-ýuwaşdan adaty sement kanallaryny çalyşýar we landşaft gurluşygynda gowy görülýär.Berlen şekiliň umumy täsirine göz aýlalyň.


Iş wagty: Noýabr-07-2023