Rezin beton zeýkeş kanaly haýsy funksiýalara hyzmat edýär?

Rezin beton, rezinleri agregatlar bilen birleşdiriji material hökmünde garyşdyrmak arkaly ýasalan in engineeringenerçilik materialydyr.Ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklara eýe bolup, dürli binagärlik we in engineeringenerçilik ugurlarynda ulanylýar.Applicationörite anketanyň görnüşi hökmünde, rezin beton zeýkeş kanallary aşakdaky funksiýalara hyzmat edýär:

  1. Zeýkeş funksiýasy: rainagyş suwlaryny we ýerüsti akymlary netijeli aýyrýarlar, daş-töwerege we binalara ýaramaz täsir edip biljek suw ýygnanmagynyň öňüni alýarlar.Kanallar, adatça ýerüsti zeýkeşleri üpjün etmek bilen, suw akymyny degişli zeýkeş turbalaryna ýa-da suw howdanlaryna gönükdirmek üçin gradiýentler bilen düzülendir.
  2. Gaznany berkitmek: Gurluşyk wagtynda kanallar binýat bilen berk birleşip, binanyň ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrýan berk goldaw gatlagyny emele getirýär.Kanallaryň öz-özüne agramy we olaryň arasyndaky binýadyň berkligi çözgüdi we deformasiýany azaltmaga, binanyň durnuklylygyny ýokarlandyrmaga we binalaryň howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edýär.
  3. Hapalanmagy izolýasiýa: Resin beton zeýkeş kanallary hapalaýjy maddalaryň ýerasty suwlara aralaşmagynyň we hapalanmagynyň öňüni alýar.Degişli dizaýn we gurluşyk usullary arkaly kanallar nebit, himiki maddalar we beýleki zyýanly maddalary ýollar, awtoulag duralgalary we zawodlar ýaly çeşmelerden netijeli bölýär we şeýlelik bilen daş-töweregi arassa we arassaçylyk gurşawyny saklaýar.
  4. Giňeldilen estetiki ýüzlenme: Binalarda we ýerlerde bezeg elementleri bolup, umumy görmegeýligi ýokarlandyryp biler.Kanallaryň reňki we gurluşy dizaýn talaplaryna laýyklykda, daşky gurşaw we binagärlik stili bilen sazlaşdyrylyp, sahypanyň özüne çekijiligini we ýakymlylygyny ýokarlandyryp bolýar.
  5. Ömrüň uzalmagy: Resin beton drena channels kanallary umumy himiki eroziýanyň we okislenmäniň täsirlerine garamazdan oňat çydamlylygy we poslama garşylygy görkezýär.Şeýle hem, ajaýyp geçirijilik we geýmek garşylygy bar, uzak wagtyň dowamynda täsirli zeýkeş öndürijiligini saklaýar, şeýlelik bilen ömrüni uzaldýar we tehniki hyzmatyň we çalyşmagyň ýygylygyny we çykdajylaryny azaldýar.

Gysgaça aýtsak, rezin beton zeýkeş kanallary gurluşykda we in engineeringenerçilikde möhüm rol oýnaýar.Olar diňe bir suwy aýyrman, binýadyň ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrman, eýsem hapalaýjylary izolirleýär, estetiki özüne çekijiligi gowulandyrýar we oňat çydamlylygy we poslama garşylygy görkezýär.Şonuň üçin bu kanallar ýollaryň, awtoulag duralgalarynyň, şäher taslamalarynyň, senagat desgalarynyň gurluşygynda giňden ulanylýar we täsirli we abraýly subut edildi.


Iş wagty: 05-2023-nji dekabry