Şäher zeýkeş ulgamy - çyzykly zeýkeş kanaly

Urbanurdumyzda şäherleşmegiň çaltlaşmagy bilen käbir sebitlerde suw basma betbagtçylyklary boldy.2021-nji ýylyň iýulynda Henan welaýaty aşa güýçli ýagyş bilen ýüzbe-ýüz bolup, şäherde güýçli suw basmagyna we metro suw basmagyna sebäp boldy, netijede uly ykdysady ýitgiler we ýitgiler boldy. 2020-nji ýylyň awgust aýynda Siçuan welaýaty yzygiderli güýçli ýagyş ýagdy, bu derýa kenaryndaky goraglara zeper ýetirdi, şäher ýollaryny suw basdy, we ýerli ýaşaýjylaryň durmuşyna uly täsir eden ulag hereketini ysmaz etdi.Bu suw basma problemalary şäher gurluşygynyň yzygiderli giňelmeginiň, gurluşyk meýdanynyň yzygiderli köpelmeginiň we ýaşyl meýdanyň azalmagynyň netijesidir.Şeýle hem, şäher zeýkeş ulgamynyň zeýkeş kuwwatynyň ýeterlik däldigini görkezýär.

Soňky ýyllarda gubka şäher gurluşygy şäher gurluşygynyň we özgertmeleriniň möhüm meseleleriniň birine öwrüldi.

Gubka şäherleriniň gurluşyk talaplarynda çal we ýaşyl birleşdirilmelidigi, pes täsirli ösüş desgalarynyň şäher zeýkeş ulgamlary bilen birleşdirilmelidigi we ýagyş az bolanda, ýagyş suwy ýagyş suwlaryny gaýtadan ulanmak üçin pes täsirli ösüş desgalarynyň ulanylmalydygy aýdylýar. surfaceoluň üstünde ýagyş güýçli bolanda şäher zeýkeş ulgamynyň üsti bilen ýygnalyp, suw akdyrylýar.Şäherde suw basmak meselesi diňe bir şäheriň çäkli ýaşyl meýdanynda däl, eýsem şäheriň öz zeýkeş ulgamynyň zeýkeş kuwwatynyň ýeterlik däldiginde-de ýüze çykýar.

Şäherdäki zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegi hökmünde zeýkeş kanallary ýagyş suwlaryny ýygnamakda rol oýnaýar.Zeýkeş kanallarynyň dizaýnynda kabul edilen eňňit we materiallar başga bir rol oýnap biler, ýagyş suwlarynyň akmagyny çaltlaşdyryp biler we şäher suw basmalarynyň ýüze çykmagyny netijeli azaldyp biler. .Nokat zeýkeşleri, ýagyş suwlaryny ýygnamak we akdyrmak üçin ýollarda we pyýadalarda yzygiderli aralykda ýagyş suw akabalarydyr.Çyzykly zeýkeşler, ähli ýagyş suw nokatlaryny bir hatara birleşdirýän ýollar we pyýadalar boýunça yzygiderli ýagyş suw akabalarydyr.Olardan ýerden suw ýygnamak, ýerasty ýagyş suwlarynyň şäher zeýkeş turbalary ulgamyna paýlanmagyna we akmagyna mümkinçilik bermek wezipesi bar.

Öňki şäher meýilnamalaşdyryş we dizaýn işlerinde, çykdajylary göz öňünde tutup, şäher ýerleriniň köpüsinde çukur zeýkeşleri ulanylýardy. Bu çukur zeýkeşleri kiçi göwrümli zeýkeş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we dizaýny we gurluşygy birneme ýönekeýdir. Şeýle-de bolsa, çukur akabalary belli bir zeýkeş rozetkasynyň petiklenmegine, şol zeýkeş meýdanynda uly suw ýygnanmagyna sebäp bolýar.Mundan başga-da, yzygiderli güýçli ýagyş wagtynda, zeýkeş kuwwatynyň ýeterlik däldigi sebäpli adamlaryň gündelik syýahatyna täsir edip, ýolda suwuň ýygnanmagyna sebäp bolýar.

Şonuň üçin şäherleriň ösmegi bilen şäheriň asyl drena system ulgamyny üýtgetmeli we zeýkeş kuwwaty çäkli nokat çukur akymlaryny drena load ýüki has ýokary bolan çyzykly çukur akabalary bilen çalyşýar. zeýkeş rozetkalaryny yzygiderli tertipleşdirmek üçin niýetlenendir. Çyzykly çukur drenajynyň drena stability durnuklylygy ep-esli gowulaşýar, şonuň üçin belli bir drena out rozetkasynyň petiklenmegi sebäpli zeýkeş meýdanynda uly suw ýygnanmaz. şol bir wagtyň özünde has köp ýerlerde çyzykly çukur zeýkeşleri ulanylyp bilner.Şäher häkimlik ýollary we pyýada ýollary üçin amatly bolmakdan başga-da, howa menzillerinde, senagat seýilgählerinde we beýleki ýerlerde hem ulanylyp bilner.Çyzykly çukur zeýkeşleri dürli komponentlerden ybarat modully ulgamlardyr.Dürli spesifikasiýalaryň modul kombinasiýalary dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler.Özboluşly dizaýn düşünjesi dizaýnerler üçin hyýal üçin has köp ýer döredýär.Döwrebap binagärlik pudagynda ygtybarly we ygtybarly önüm we häzirki zaman şäher zeýkeş ulgamynyň möhüm böleklerinden biridir.


Iş wagty: 26-2023-nji sentýabr