Zeýkeş kanallarynyň kanalizasiýa aýratynlyklary

Zeýkeş kanallaryny ýapmak ýol zeýkeşleri üçin möhüm desgalar.Rainagyş suwlaryny ýoluň üstünden ýygnaýarlar we ýol görkezýärler, ýoluň zeýkeş ulgamynyň dogry işlemegini üpjün edýärler we çökündileriň ýygnanmagynyň we eroziýasynyň öňüni alýarlar.Drena kanal kanallarynyň drena characteristics aýratynlyklary aşakda görkezilýär.

Ilki bilen, drena kanal kanallaryny ýapmak gowy zeýkeş kuwwatyna eýe.Kanallaryň dizaýny we gurluşygy, ýagyş suwlaryny ýoluň üstünden çalt we netijeli ýygnamaga mümkinçilik berýär we ulgamyň içindäki zeýkeşleri ýeňilleşdirýär.Kanallaryň gapdal we uzyn eňňitleri suwuň tekiz we päsgelçiliksiz akmagyny üpjün etmek üçin laýyk bolmalydyr.

Mundan başga-da, zeýkeş kanallarynyň kesiş görnüşi olaryň zeýkeş kuwwatyna hem täsir edýär.Adaty kesiş şekillerine “V” görnüşli, gönüburçly we trapezoid degişlidir.Bu şekiller zeýkeşiň netijeliligini ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, kanallaryň düýbüne boş çygly ýa-da beýleki gözenekli materiallary goýmak, geçirijiligi ýokarlandyryp, zeýkeşiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Ikinjiden, drena kanal kanallaryny sazlap bolýan zeýkeş kuwwaty bar.Zeýkeş kuwwatyny dürli ýagyş derejesine we ýol zeýkeş talaplaryna görä sazlamagy başarmaly.Lightagyş ýagýan mahaly kanallar ýagyş suwlaryny çalt ýygnamaly we akdyrmaly.Güýçli ýagyş ýaganda, kanallar köp mukdarda suwy dolandyrmak ukybyna eýe bolmalydyr.Degişli dizaýn we çydamlylyk arkaly kanallar bökdençliklerden we aşmakdan gaça durup biler.

Şonuň üçin dizaýn we gurluşyk işlerinde zeýkeş kanallarynyň göwrümi, çuňlugy we uzynlygy ýaly faktorlar belli bir gurşawa we talaplara esaslanyp göz öňünde tutulmalydyr.Bu kanallaryň sazlanyp bilinýän zeýkeş kuwwatyna eýe bolmagyny üpjün edýär.

Üçünjiden, drena kanal kanallaryny öz-özüni arassalamak mümkinçilikleri bar.Suwy çalt we netijeli akdyrmak ukybyndan başga-da, päsgelçiliksiz kanallary saklamak üçin öz-özüni arassalamak funksiýasyna eýe bolmalydyrlar.Öz-özüňi arassalamak, esasan, suw akymyna baglydyr, şonuň üçin zeýkeş kanallarynyň dizaýnynda suwuň tizligini we akymyny göz öňünde tutmalydyr.Suw akymynyň tizligi gaty pes bolsa, suwuň ýygnanmagyna we çökündileriň çökmegine sebäp bolup biler.Munuň tersine, suw akymynyň tizligi aşa ýokary bolsa, kanalyň düýbüni we gapdallaryny ýuwup, ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolup biler.

Taslama we gurluşyk işlerinde dürli sebitlerde suw joşmasynyň ýygylygyny we suw joşmasynyň taryhy derejesini göz öňünde tutmaly.Zeýkeş kanalizasiýa kanallary üçin degişli beýiklikleri, ululyklary we zeýkeş kuwwatlaryny saýlamak bilen, ýol drena system ulgamynyň sili garşylygy gowulaşyp biler.


Iş wagty: Noýabr-14-2023