Bir bölek daşdan ýasalan zeýkeş kanallarynyň dürli funksiýalary we artykmaçlyklary bar

Şäherlerde ýa-da onuň töwereginde önüp-ösen nesil hökmünde giň ýollara öwrenişdik we ulag gurşawynyň amatlylygyny we rahatlygyny kabul edýäris.Edil şonuň ýaly-da, ýollaryň ugrundaky daş drena channels kanallarynyň dizaýnyna köplenç üns bermeýäris ýa-da seýrek sorag edýäris.Bir bölek daşdan drena channels kanallary bilen üpjün edilen rahat gezelenç tejribesinden lezzet alýan mahaly, olaryň aýratynlyklaryna we bar bolan jadyly funksiýalaryna düşünmek peýdalydyr.

  1. Amaly we estetika birleşdirildi: Adaty pikirlenişde, daşlary we drena channels kanallaryny baglanyşyksyz aýratyn subýektler.Şeýle-de bolsa, bir bölek päsgelçilikli daş drena channels kanallary, daş we drena system ulgamyny birleşdirýär.Şäher ýollarynyň gapdalynda gurlan, ýönekeýlik, amaly we estetikanyň ajaýyp utgaşmasyny görkezip, tebigy ýol bilen sazlaşykly garyşýarlar.Amaly we estetiki taýdan ýakymly bolmak funksiýasy olaryň görnükli aýratynlyklaryndan biridir.
  2. Strengthokary güýç we ajaýyp zeýkeş funksiýasy: Biziň hemmämiz güýçli ýagyşdan soň ýoluň suw basýan oňaýsyz ýagdaýyna duş geldik.Awtobus duralgasynyň ýanynda duranymyzda, zeýkeşiň pesligi sebäpli awtobusa münmek üçin howuzlanan suwa girmeli bolýarys.Şeýle ýagdaýlarda, ýagyşdan soň topragy arassa saklap, suwy netijeli akdyryp bilýän, oňat dizaýn edilen daş drena channel kanalynyň bolmagyna umyt edýäris.Bir bölekli daş drena channels kanallary ýokary güýç we ajaýyp zeýkeş mümkinçiliklerine eýe.U şekilli dizaýn, beýleki şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, zeýkeş kuwwatyny ep-esli ýokarlandyrýar.Olar köplenç awtobus duralgalarynyň golaýynda oturdylýar, ýol gurluşygyna täsir etmezden suw ýygnamagyny netijeli ýok edýär.Bu artykmaçlyklar sebäpli demir ýol menzillerinde, awtobus terminallarynda, awtoulag duralgalarynda we söwda meýdançalarynda giňden ulanylýar.
  3. Daşky gurşawyň durnuklylygy: Daş drena channels kanallaryny ýapmak şäher ýollarynyň hereketine goşant goşýar we ajaýyp işleýşi üçin şäherler tarapyndan garşylanýar we ýokary baha berilýär.Theer ýüzündäki biologiki organizmleriň ösmeginiň we zaýalanmagynyň öňüni alyp bilerler.Poslama, kislota, aşgar, aýaz we UV şöhlelerine ajaýyp garşylygy bar.Howanyň agyr şertlerinde, şol sanda doňan temperaturada-da, olar döwülmeýär ýa-da zeper ýetmeýär.Olaryň durnukly molekulýar gurluşy, ajaýyp UV garşylygy üpjün edýär, materialyň garramagynyň öňüni alýar.
  4. Çykdajylary azaltmak: Býudjet potratçylar üçin esasy aladalaryň biridir.Bir bölek daşdan drena channels kanallary diňe bir ýokary hilli bolman, eýsem çykdajylary hem azaldyp, gurluşykçylar tarapyndan ýokary hilli bolýar.Surfaceerüsti örtükleriň ýa-da poslama garşy bejergileriň zerurlygyny aradan aýyrýan rezin beton materialdan ýasalýar.Olaryň ömri uzak we berkligi bar.Zeýkeş kanalynyň tekiz üstü suwy we hapalary çalt akdyrmaga mümkinçilik berýär, wagtyň geçmegi bilen galyndylaryň ýygnanmagynyň öňüni alýar we arassalanmagy aňsatlaşdyrýar, şeýlelik bilen hapa ýygnamak we arassalamak kynlygyndan gaça durýar.

Şol sebäpden, bir bölek daşdan drena channels kanallarymyz gurluşyk çykdajylaryny azaldyp biler, sebäbi ýygy-ýygydan abatlamagy ýa-da çalyşmagy talap etmeýär, ýa-da dowamly abatlaýyş we arassalama zerurlygy ýok.Bu zähmet çykdajylaryny we önümi çalyşmak çykdajylaryny ep-esli azaldar we olary tygşytly çözgüt bolar.Olaryň ömri uzak we bize amatly we amatly syýahat gurşawy we ajaýyp görnüşler bilen üpjün edip biler.


Iş wagty: Noýabr-03-2023