Zeýkeş kanallaryny nädip saýlamaly

Zeýkeş kanallaryny ýapmak, köplenç ýollardan, meýdançalardan we beýleki ýerlerden suw ýygnamagyny netijeli ugrukdyrýan we aýyrýan, suwuň ýol hereketine we pyýada hereketlerine täsir etmeginiň öňüni alýan zeýkeş desgalarynda ulanylýar.Bu kanallary dogry ulanmak ýoluň ömrüni goramaga kömek edýär we ulaglaryň we pyýadalaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.Dogry ulanylmagyny üpjün etmek üçin aşakdaky usullar giriziler.

 1. Zerur drena channel kanalyny saýlaň.

Adatça, drena kanal kanallaryny kesgitlemegiň daş-töweregine we suw akymyna baglylykda kesgitlenmeli.Channeloluň ululygyna we ulanylyşyna görä degişli kanal modelini we ululygyny saýlamak zeýkeşiň gowy işlemegini üpjün edýär.

 1. Dogry gurnama.
 • Düzgün bazany üpjün ediň: Zeýkeş kanalizasiýasyny gurmazdan ozal, tekiz we galyndysyz bazany üpjün etmek zerurdyr.Düz däl esaslar, drena performance işine täsir edip, durnuksyz gurnamalara sebäp bolup biler.
 • Kanalyň ýapgytlygyna üns beriň: Gurmak wagtynda kanalyň ýapgytlygy suw akymyna we kellesine esaslanmalydyr.Artykmaç ýa-da ýeterlik däl eňňit ikisi hem zeýkeşiň täsirine täsir edip biler, şonuň üçin belli şertlere esaslanyp degişli eňňit saýlanmalydyr.
 • Zeýkeş kanalyny ygtybarly saklaň: Zeýkeş kanalizasiýasyny guranyňyzdan soň, hereket etmeginiň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almak üçin boltlar ýaly ýörite düzediş elementlerini ulanyp berk berkitmeli.
 1. Zeýkeş kanalynyň arassa akymyny saklaň.
 • Yzygiderli arassalamak: Wagtyň geçmegi bilen drena kanal kanallary hapa we hapalar bilen örtülip, ​​zeýkeşiň pes bolmagyna sebäp bolup biler.Yzygiderli arassalamak gaty möhümdir we galyndylary aýyrmak we kanallaryň päsgelçiliksiz galmagyny üpjün etmek üçin mehaniki ýa-da el bilen usullar ulanylyp bilner.
 • Zeýkeş kanalynda awtoulag duralgalaryndan gaça duruň: Zeýkeş kanalyndaky awtoulaglar, zeýkeşiň täsirine täsir edip, akymy bökdäp biler.Şonuň üçin awtoulag duralgasynda, päsgelçiliksiz akymyny üpjün etmek üçin zeýkeş kanalynyň öňüni almaga üns bermeli.
 1. Zeper ýeten zeýkeş kanallaryny bejermek.

Zeýkeş kanalynyň zaýalanandygy ýa-da döwülendigi ýüze çykarylsa, öz wagtynda abatlaýyş işleri geçirilmelidir.Zeýkeş kanalynyň dogry işlemegini üpjün etmek üçin ýörite abatlaýyş materiallary ulanylyp bilner.

 1. Recordsazgylary ýörediň we tehniki hyzmaty ýerine ýetiriň.

Zeýkeş zeýkeş kanallaryny gurnamak, arassalamak we abatlamak üçin degişli ýazgylary döretmek, meseleleri wagtynda kesgitlemäge we çözmäge kömek edýär.Kanallaryň işleýşine gözegçilik etmek we olaryň dogry işlemegini üpjün etmek üçin islendik meseläni derrew çözmek üçin yzygiderli tehniki hyzmat edilmelidir.

Dykylan kanalizasiýa kanallary bilen nädip iş salyşmaly?

Tomus köp sebitlerde ýagyşly möwsümleriň biridir we bu döwürde zeýkeş meselesi ýüze çykyp biler.Esasanam drena kanal kanallaryny ýapmak bilen, ýoluň üstündäki palçyk, ýaprak we zibil ýaly galyndylar sebäpli petiklenmäge ýykgyn edýärler.

Dykylan kanalizasiýa kanallary ýol hereketine, ulagyň howpsuzlygyna täsir edip biler we suw basmagyna we adamlaryň syýahatyna amatsyzlyga sebäp bolup biler.Şonuň üçin dykylan zeýkeş kanallary meselesini çözmek üçin degişli çäreleri görmeli.

 1. Galyndylary arassalamak:

Ilki bilen, dykylan zeýkeş kanallaryny arassalamaly.Dürli galyndylar üçin dürli arassalaýyş usullary ulanylmaly.

 • Palçykly ýol ýüzleri, haşal otlar we beýleki meseleler üçin arassalamak kir ýuwujy enjamlar arkaly amala aşyrylyp bilner.Şeýle-de bolsa, ýol şertleri ýaramaz bolsa, el bilen arassalamak hem zerurdyr.
 • Zibil, ýaprak we şuňa meňzeş galyndylar üçin galyndylaryň ýygnanmagynyň we zeýkeş kanallarynyň açylmagynyň öňüni almak üçin arassalaýyş işgärleri tarapyndan yzygiderli barlaglar we arassalamalar talap edilýär.
 1. Zibil gaplaryny goşmak:

Çerkeziň golaýynda hapa gaplaryny gurmak pyýadalara we ulaglara syýahat wagtynda zibil taşlamaga mümkinçilik berýär.Zibil gaplarynyň dizaýny we ulanylyşy köpçüligiň zerurlyklaryny göz öňünde tutsa, galyndylaryň zeýkeş kanallaryna girmeginiň öňüni alyp biler.

 1. Zeýkeş kanalynyň durkuny täzelemek:

Käbir dar ýol meýdançalarynda, drena kanal kanallarynyň giňligi birneme dar bolup biler we zeýkeş kanallarynyň açylyşynyň ýagdaýy ýerlikli bolmasa, zeýkeşiň täsirine täsir eder.Şeýle ýagdaýlarda kanallary täzelemek kanallary giňeltmek we zeýkeş açylýan ýerleriniň sanyny köpeltmek we zeýkeşiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin hasap edilip bilner.

Dykylan kanalizasiýa kanallary bilen baglanyşykly mesele barada aýdylanda, ony arassalamak, köpçülige habar bermek we bilim bermek, şeýle hem kanallary täzelemek arkaly çözmek möhümdir.Uzak möhletli we dowamly dolandyryşa aýratyn ähmiýet berilmelidir.Raýatlary we arassaçylyk işgärleriniň tagallalaryny çekmek bilen jogapkärçilik paýlaşylýar we bilelikde has gowy şäher we sagdyn durmuş gurşawyny döredip bileris.


Iş wagty: Noýabr-13-2023