Resin beton çukur zeýkeşiniň ulanylyş ssenarileri

Çyzykly zeýkeş ulgamynyň bir görnüşi hökmünde rezin beton çukur drena, ajaýyp suw ýygnamak ukybyna eýedir.Ulanylan material, beton rezin, oňa ýokary ýük göterijilik ukybyny we zeýkeşiň gowy ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.Mundan başga-da, rezin beton çukur zeýkeşleriniň modully dizaýny, dürli binalaryň we ýollaryň zeýkeş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin güýçli uýgunlaşmagy üpjün edýär.Zähmet çykdajylaryny ep-esli azaldyp biljek gurmak aňsat we çalt.Mundan başga-da, bu dizaýn, rezin beton çukur zeýkeşleri üçin daş-töwerek bilen gowy garyşmagyna mümkinçilik berýän dürli reňk saýlawlaryny hödürleýär.

Aboveokarda agzalan artykmaçlyklara esaslanyp, rezin beton çukur drenajynyň geljegi uludygy we awtoulag ýollary ýaly dürli ssenariýalarda ulanylyp bilinjekdigi äşgärdir.

Awtoulag ýollary şäherleriň arasynda möhüm transport arteriýasy bolup, adamlaryň we harytlaryň çalt akymyny ýeňilleşdirýär we şäher ýerleriniň ykdysady ösüşinde möhüm rol oýnaýar.Awtoulag ýollarynda köp mukdarda ulag we çalt hereket edýän ulaglar bolýar.Surfaceoluň üstündäki ýygnanan suw bu ulaglaryň kadaly işlemegine ep-esli derejede täsir edip biler.Suwuň toplanmagy, awtoulag tekerleri bilen ýoluň üstündäki aragatnaşyga täsir edýär, şeýlelik bilen tekerleriň çekilmegini azaldýar we ýokary tizlikde hereket edýän ulaglar üçin typmak howpuny ýokarlandyrýar.Şeýle hem, tekerler bilen ýoluň üstündäki sürtülmäni peseldýär we tormozyň uzak aralyklaryna getirýär.Gyssagly tormoz ýagdaýlary bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda bu ýaramaz täsir hasam zyýanly bolýar.Mundan başga-da, çuňňur suw ýygnananda, ýokary tizlikde hereket edýän ulaglaryň emele gelen çişleri we dumanlary beýleki ulaglaryň görünmegine we kadaly işlemegine uly täsir edip biler.Awtoulag ýollarynyň adaty ýollar bilen deňeşdirilende has gowy zeýkeş ulgamlaryny, şeýle hem ýylyň dowamynda awtoulag ýollarynda agyr ýük awtoulaglarynyň bolmagy sebäpli ýokary göterijilik ukyby bolan zeýkeş kanallaryny talap edýändigi düşnüklidir.

Resin beton çukur zeýkeşleri, adaty çukur zeýkeşlerinden artykmaçlyklary bilen awtoulag ýollary üçin amatlydyr.Diňe awtoulag ýollarynyň has ýokary zeýkeş talaplaryna laýyk gelmän, eýsem ýük göterijilik ukybynyň talaplaryny hem kanagatlandyrýar.Zeýkeş öndürijiligine goşmaça, rezin beton çukur zeýkeşiniň deslapky modul dizaýny, gurluşyk wagtyny gysgaldyp, ýerinde ýygnamaga mümkinçilik berýär.Bu artykmaçlyk esasy transport ugurlary bolup hyzmat edýän awtoulag ýollary üçin möhümdir.

Häzirki wagtda Fujian welaýatynyň awtoulag ýollarynda rezin beton çukur zeýkeşleri üstünlikli ulanyldy.Mysal üçin, Fujian welaýatynyň Fuyin şaýoly, umumy uzynlygy 396 kilometre barabar bolup, Shaowu, Taining, Jiangle, Shaxian, Youxi, Minqing we Minhou ýaly şäherlerden we etraplardan geçip, ahyrsoňy Fujian welaýatynyň paýtagty Fuzhou şäherine baryp ýetýär. .Pingtan adasyna ikinji giriş ýoly hökmünde hyzmat edýän Fujian welaýatynda ýerleşýän üýtgeýän awtoulag ýolunyň umumy uzynlygy takmynan 45,5 kilometre, şol sanda gury ýerde 32 kilometre we deňziň üstünden 13,5 kilometre barabar bolup, jemi 13 milliard ýuana deňdir.Bu awtoulag ýollarynyň ikisi hem ýagyşly howa şertlerinde ulaglar üçin amatly hereket gurşawyny netijeli saklap, rezin beton çukur zeýkeşlerinden peýdalanýar.


Iş wagty: 17-2023-nji oktýabr