Çyzykly zeýkeş çukury nähili gurulýar?

Çyzykly zeýkeş çukury, ýagyş suwlaryny we hapa suwlary ýerden ýygnamak we akdyrmak üçin köplenç ulanylýan zeýkeş desgasydyr.Aşakda çyzykly zeýkeş çukurynyň gurluşyk ädimleri bar.

  1. Dizaýn: Ilki bilen, aýratyn ulanyş talaplaryna we geografiki gurşawyna esaslanyp, çyzykly zeýkeş çukurynyň dizaýn meýilnamasy döredilmeli.Taslama meýilnamasynda zeýkeşiň göwrümi, zeýkeş tizligi, zeýkeş ýoly, turbanyň aýratynlyklary we gurluşyk materiallary ýaly faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.
  2. Saýtyň taýýarlanylyşy: Gurluşykdan ozal saýty taýýarlamaly.Gurluşyk meýdanyny arassalamak we galyndylary we päsgelçilikleri aýyrmak bilen başlaň.Soň bolsa, gurluşyk üçin ýeriň tekizlenmegine göz ýetiriň.
  3. Gazuw-agtaryş işleri: Dizaýn meýilnamasyna laýyklykda ýerdäki zeýkeş çukurlaryny gazyň.Zerur bolanda ekskawatorlar ýa-da ýükleýjiler ýaly mehaniki enjamlar ulanylyp bilner.Gazuw-agtaryş işleri zeýkeş çukurynyň zerur çuňlugyna, inine we uzynlygyna laýyk gelmelidir.Gazuw-agtaryş işleri wagtynda suwuň rahat bolmagy üçin belli bir ýapgytlygy saklamak möhümdir.
  4. Çarçuwany berkitmek: Zeýkeş çukuryny gazandan soň çarçuwany berkitmek işleri edilmeli.Polat tor adatça çarçuwaly material hökmünde ulanylýar, zeýkeş çukuryna salynýar we çukur diwarlaryna berkidilýär.Çarçuwaly zeýkeş çukurynyň durnuklylygyny we ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrýar.
  5. Turbalary gurnamak: Çarçuwa düzülenden soň, zeýkeş turbalary goýulýar.Dizaýn meýilnamasynyň drena volume göwrümine we tizligine esaslanýan degişli turba aýratynlyklaryny we materiallaryny saýlaň.Plastiki zeýkeş turbalary köplenç ulanylýar, şoňa görä ululyklar saýlanýar.Turbalar goýlanda ygtybarly birikmeleri we dogry möhürlemegi üpjün ediň.
  6. Beton guýmak: Turbalary gurandan soň beton guýmak zerur.Boşluklary doldurmak üçin beton zeýkeş çukuryna guýup, degişli beton garyndysyny we guýmak usulyny saýlaň.Islenýän güýç we çydamlylygy gazanmak üçin betonyň sement mazmunyna gözegçilik etmäge üns beriň.
  7. Gapak plastinasyny gurmak: Beton pugtalandan soň, gapak plitalaryny zeýkeş çukuryna oturdyň.Adatça, yzygiderli tehniki hyzmaty we arassalanmagy ýeňilleşdirmek üçin örtük plitalary üçin polat plitalar ýa-da plastmassa ýaly ýeňil we ýokary güýçli materiallar saýlanýar.Daşary ýurt zatlarynyň girmeginiň öňüni almak üçin gapak plitalary bilen zeýkeş çukurynyň arasynda dogry möhürlenmegi üpjün ediň.
  8. Arassalamak we hyzmat etmek: Gurluşyk tamamlanandan soň, zeýkeş çukuryny yzygiderli arassalamak we abatlamak zerurdyr.Zeýkeş çukurynyň we oňa degişli desgalaryň işini wagtal-wagtal gözden geçiriň, böwetleri aýyryň, zeper ýeten bölekleri bejeriň we zeýkeş çukurynyň netijeliligini we işleýşini saklaň.

Iş wagty: Noýabr-24-2023